Tied a playlistem!

PROMÓCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉK hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1. Szervező és Lebonyolító

A Tied a playlistem! promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lh. 1. em. 8., cégjegyzékszám: 01-09-901812) (továbbiakban: Szervező)

A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró NEST Communications Kft. (székhelye: 1021 Budapest Völgy utca 5/a., cégjegyzékszáma: 01 09 328014, adószáma: 26394484241;),a továbbiakban: Lebonyolító.
A Játék során a Lebonyolító a kapcsolattartással, nyertesek értesítésével és nyeremények átadásával kapcsolatos feladatokat, és a nyeremények sorsolásának feladatát látja el.
A Játékhoz kapcsolódó adatrögzítést- és feldolgozást, illetve egyéb kapcsolódó feladatokat a Lebonyolító végzi.

 

2. A Játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy, (továbbiakban: Játékos) – kivéve a Szervező, Lebonyolító illetve a Játék létrejöttében közreműködő ügynökségek, gyártók, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja) -, aki a meghatározott időtartamban pályázatát beküldte.

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. június 25. 12:00 órától 2022. július 02. 12:00 óráig tart, ezen az időtartamon belül van lehetőség a pályázatok beküldésére.

A sorsolás időpontja 2022. július 06. 12:00 óra. 

4. A Játék menete

A Játék időtartama alatt kell a Szervező által a https://tiedafesztival.hu/challenge/ weboldalon közzétett „Tied a playlistem!” pályázati felhívás követelményeit maradéktalanul teljesíteni.

A pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és/vagy Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

A Szervező 5 (öt) nyertest hirdet.

Az eredményhirdetést a Lebonyolító Facebook posztban közi és a nyerteseket külön azon az e-mail címen is értesíti, melyről a pályázata érkezett. A nyertes Játékos a kapcsolatfelvétel után köteles 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az értesítést.
Amennyiben a nyertes Játékos megtagadja ezen személyes adatok megadását vagy a válaszadási határidőt elmulasztja, úgy a Játékból kizárásra kerül és helyébe tartaléknyertes lép.

Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni afenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

5. A Játékban megnyerhető nyeremény, átadás-átvétel:

A nyeremény:

Nyertesenként 1 db EFOTT hangszóró.

A sorsolások helyszíne Lebonyolító székhelye. A sorsolásokra 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében, véletlenszerű kiválasztás elvén alapuló gépi sorsolással kerül sor. 5 (fő) fő nyertest és mellette további 5 (öt) fő tartaléknyertest sorsolnak. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes, illetve az előttük álló tartaléknyertesek Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelennek minősül vagy a Nyertes, illetve az előttük kisorsolt tartaléknyertes a Játékból a jelen Játékszabályzat rendelkezési alapján kizárásra kerül. A tartaléknyertesek értesítése sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak.
A Nyeremény a fentiek alapján legkésőbb 2022. július 31-ig átadásra kerül a Nyertes, vagy az arra jogosult Tartaléknyertesek részére, amennyiben az átadásnak a jelen Szabályzat szerinti akadálya nincs. A nyeremény másra át nem ruházható és más nyereménytárgyra át nem váltható.

A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményen túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

6. Adózás, költségek

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (ide tartozik pl. a telefonköltség), a Játékost terhelik.

6. Adózás, költségek

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (ide tartozik pl. a telefonköltség), a Játékost terhelik.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezeli;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: NEST Communications Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 5. vagy az iroda@nestcom.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője: NEST Communications Kft.
Adatkezelési nyilvántartási szám: promócióival kapcsolatos adatkezelés: NAIH-102062/2016

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profil létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.)

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapest, 2022. június 13.